Ayvalık Adaları Tabiat Parkı


Ayvalık Adaları, Pleistosen’deki tektonik hareketler sonucu çöken Ege çanağındaki tepelerin su üzerinde kalmasıyla oluşmuş jeomorfolojik birimlerdir. Adaların dağılışında eski dağların uzantısı büyük rol oynamıştır. Bu oluşum biçimi denizaltı topografyasında yansımış ve denizaltında ender doğal peyzaj güzelliklerini belirlemiştir.

Tabiat Parkında orman vejetasyonunu kızılçam, fıstıkçamı ve meşe türleri oluşturmaktadır. Ormanların çoğunluğunu dikimle getirilmiş genç fıstıkçamı ve kızılçam türleri oluşturmaktadır. Park sınırları içerisinde toplam 2 adet endemik, 6 adet tehlike kategorisinde ve 4 adet de yurdumuzda sadece bu bölgede bulunan tür yer almaktadır

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde 86 kuş türünün var olduğu belirlenmiştir.

Adaların litolojik yapısından dolayı bazı adalar bitki örtüsünden yoksun, bazıları ise seyrek bitki örtüsüne sahiptir.

Saha rekreasyonel potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ve kullanımının kontrol altına alınarak koruma-kullanma dengesinin amacıyla sahanın 17 bin 950 hektarlık bölümü 1995 yılında Tabiat Parkı olarak ayrılmıştır.