Hakkında


Türkiye’de farklı kurumlar tarafından yönetilen farklı statülere sahip toplam 346.138 hektar denizel alana sahip 31 Deniz ve Kıyı Koruma Alanı mevcuttur. Türkiye’deki deniz ve kıyı koruma alanlarındaki yönetimsel ihtiyaçlar; alan bazında yönetim birimleri, yönetim planlaması ve bölgelendirmenin etkin bir şekilde yapılması, etkin yönetimi sağlayacak yeterli sayıda ve yeterli nitelikte personel, yeterli ekipman ve sürdürülebilir finansmanın sağlanması şeklinde sıralalanabilir.

Türkiye’deki deniz ve kıyı koruma alanlarında yönetim etkinliğini artırmak amacıyla deniz koruma alanları yöneticileri ve uygulayıcılarına gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve edinilen bu bilgi ve becerinin sahaya taşınması için kurumsal ve sürdürülebilir bir kapasite geliştirme programına ihtiyaç vardır. Bu amaçla, “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi” projesinin hedeflerinden biri olan deniz ve kıyı koruma alanlarında kurumsal yapı ve kapasitenin geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında “Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi” Muğla- Akyaka’da, Akyaka Belediyesi tarafından sağlanan binada 2011 yılında faaliyete geçmiştir. Merkez hem ulusal hem de bölgesel ölçekte, deniz ve kıyı koruma alanları yöneticileri ve uygulayıcıları başta olmak üzere yerel yönetimler, turizm, balıkçılık gibi alan kullanıcıları ve yerel topluluklar için eğitim ve uygulama olanakları sağlayacaktır. Ayrıca, deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılacağı ve bu konuda çalışanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı bir öğrenme ortamının oluşturulması ile deniz ve kıyı koruma alanları arasında bir ağ oluşturulması hedeflenmektedir.

Eğitim ve Uygulama Merkezi bünyesinde uygulanacak kapasite geliştirme programı A.B.D. Ulusal Oşinografi ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı Akdeniz Program Ofisi (WWF MedPO) ile birlikte hazırlanmaktadır. Kapasite Geliştirme Programı 27-28 Ocak ve 20-22 Haziran 2011 tarihlerinde ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen iki planlama çalıştayı ile şekillenmiştir. Kapasite geliştirme programı, Türkiye’deki kapasite geliştirme ihtiyaçları doğrultusunda Akdeniz ölçeğinde yürütülen çalışmalardan elde edilen bilgi ve deneyim çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, ilk olarak “Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarına Giriş Eğitimi” bu konuda çalışan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar ve akademisyenlerden oluşan 22 kişiye 20-24 Kasım 2012 tarihinde Akyaka’da verilmiştir. 2013 yılında ise Yönetim Planlaması Eğitimi başta olmak üzere gerçekleştirilecek diğer eğitim programları belirlenmiştir.

Eğitim ve Uygulama Merkezi, Akdeniz ölçeğinde yürütülen kapasite geliştirme çalışmalarının önemli bir parçası haline gelecektir. Bu kapsamda, WWF MedPO ile işbirliği içerisinde Güney MedPAN (Akdeniz’de Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ağı) Kapasite Geliştirme Programları çerçevesinde, 8 Akdeniz ülkesinden katılımcılarla birlikte, Deniz Koruma Alanları uzmanları için İletişim ve Paydaş Katılımı Eğitimi 13-16 Haziran 2011 tarihinde Akyaka Muğla’da gerçekleştirilmiştir.

Hazırlanan kapasite geliştirme programının alandaki ihtiyaçlara cevap vermesi, hedeflerine ulaşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için, Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca, kapasite geliştirme eğitimlerini verebilecek bir eğitmen  ekibinin yetiştirilmesi de önem arz etmektedir.